Κατάλογοι & Φυλλάδια

COURBI Κατάλογοι

Κατάλογος 2022

Διαμορφώσιμοι Σωλήνες - Spiral

Ευθύγραμμοι Σωλήνες & Εξαρτήματα

Ημιάκαμπτοι Σωλήνες Σκυροδέματος - Μπετού

Ειδικοί Εύκαμπτοι Σωλήνες

Σωλήνες Halogen Free

Κουτιά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Υλικά Εγκαταστάσεων Ξηράς Δόμησης

Στεγανά Κουτιά & Εξαρτήματα

Κανάλια Διανομής Καλωδίων

Υλικά Υπόγειων Εγκαταστάσεων & Δικτύων

COURBI Φυλλάδια

Halogen Free

Portfolio List